Ученически практики - 2

---1000x450

Проект BG05M20P001-2.015-0001 Ученически практики - 2"


   Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

   Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“. Продължителността на проекта е 29 месеца.

Основна цел

   Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

   • Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

   • Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

   Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ).

 

Допустими дейности


Дейност 1 

   Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда. 

ü  Брой ученици от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ включени в Дейност 1 – 40 ученици.  

 

Дейност 2 

   Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап. 

ü  Брой УТФ – 2. Едно в първи гимназиален етап /с привлечен представител на бизнеса и науката/ и 1 във втори гимназиален етап. Брой ученици включени в Дейност 2 – 20 ученици.


Проект на МОН BG05M20P001-2.015-0001  "Ученически практики-2"

Обща информация за проекта 


Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Допълнителни практики в реална работна среда

praktiki2
        

   

   През месец януари 2023 г. стартира изпълнението на Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“ по Проект "Ученически практики - 2" за учебната 2022/2023 г.

продължава>

Обява

Обява

Относно: Избор на представител на бизнеса и науката и/или учител от гимназията за провеждане на занятия по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна фирма по проект BG05M2OP001-2.015-0001 "Ученически практики - 2" ОП НОИР 2014-2020 г. за учебната 2021 - 2022 година


продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!