Среща в Кавала, Гърция

От 3 до 7 юли 2017 г. в Кавала, Гърция се проведе втората среща по проекта „Web 2.0 инструменти в образованието“. На срещата присъстваха 33 директори и учители от партньорските училища в Турция, Румъния, Гърция, Македония, Италия, Испания и България.

Срещата започна с презентация на партньорите от Италия и Испания, които не присъстваха на срещата в Киршехир, Турция. Партньорите представиха и анализираха резултатите от проведената анкета във всяко от училищата, свързана с идентифициране на употребата на Web 2.0 технологии в процеса на преподаване. Всички партньори бяха категорични, че употребата на тези инструменти води до по-добро осмисляне на учебното съдържание и прави уроците по-атрактивни. Тяхната употреба е тенденция в съвременното образование. Учениците са по-активни и по-лесно придобиват компетенциите и уменията, установени в рамките на учебната програма. Използването на Web 2.0 инструменти в образованието води до повишен интерес и внимание от страна на учениците и до по-добри резултати в училище. Всички училища партньори смятат, че новите технологии улесняват преподаването, по-лесно постигане на целите на обучението и по-добра адаптация на методите на преподаване към нуждите на учениците. Представени бяха сайта на проекта, брошурата на проекта и плана за разпространение на резултатите. Поставени бяха задачите преди следващата среща в Италия. Посетено беше училището партньор, 1 EPAL Kavalas, което е домакин на срещата, където беше обсъдена гръцката образователна система. В културната програма влизаше посещение на кмета и областния управител на Кавала и среща с представители на местните медии, запознаване с културата и историята на региона и посещение на стария град в Кавала, Филипи – градът на Александър Велики и архологическия музей на остров Тасос.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!