Проект „Подкрепа за успех”

uspeh101

 

uspeh13

          

   

   

Групи за допълнителни обучения и клубове за занимания по интереси в гимназията

   Традиционно учениците и учителите в гимназията са много активно по отношение на сформирането на групи и клубове и реализирането на дейности по този проект. През последните три учебни години в периода 2018-2021 г. училищният живот беше обогатен от над 40 екипа и формации, изявяващи се в областите на науката, изкуствата, технологиите и спорта. Работата в отделните групи спомогна за осъществяване на обща подкрепа на личностното развитие на учениците, преодоляване на пропуски при усвояване на учебното съдържание, диференциран подход при работа с ученици в риск и развиване на талантите и заложбите на подрастващите.

   В процеса на обучение и прилагане на иновативни методи и ПБО до голяма степен се реализираха част от целите, заложени в проекта. Интересът към училищния живот и мотивацията за изява се повишават, което спомага за намаляване преждевременното напускане на училище, равен достъп за учене и реализация, установяване на пропуските и подобряване на постиженията в учебния процес, повишаване професионалната компетентност на педагогическите специалисти, кариерно ориентиране, оптимизиране взаимодействието на училището с родителите. Особено важен момент, свързан със стратегията и целите на гимназията, е създаването на мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в междуучилищни дейности и инициативи.

   Първите ни стъпки през учебната 2018/2019 година бяха с малък брой групи за допълнителни обучения в областта на хуманитарните и природни науки – Български език и литература, Философия, География и икономика, Биология и здравно образование.

   През следващата учебна година интересът към дейностите беше изключително голям, в следствие на което бяха сформирани 34 групи за допълнително обучение и клубове за занимания по интереси – Икономика, Народни танци, Биология, Волейбол, География, Евроклуб, Екотуризъм, Журналистика, Английски език, Мажоретен състав, Математика, Медиаткор, Млади възрожденци, Моята община, Направи си сам, Счетоводство, Предприемачество, Природолюбител, Родолюбие, Статистика, Тенис на маса, Училищен театър, Философия, Финансов свят.

   Интересът към проекта, предлаганите дайности и възможностите за изява продължи осезаемо и през учебната 2020/2021 година въпреки трудностите пред българското образование и епидемиологичната обстановка. Сформираните 29 групи и клубове работиха онлайн или присъствено, но резултатите бяха твърде добри, а продукцията – разнопосочна и богата на съдържание. Обучаемите получиха множество отличия, грамоти и награди заради работата си в групите: Английски език, Биология и здравно образование, Български език и литература, Гейминг концепции, География, Журналистика, Кино клуб, Литературен клуб „Дар”, Мажоретен състав, Математика, Млади възрожденци, Моята община, Моята първа фирма, Моята счетоводна концепция, Народни танци, Родолюбие, Театър „Мечтание”, Тенис на маса, Управлявам проектирайки и Финансов свят.

   Дейностите и продукцията, свързани с проекта, бяха широко популяризирани чрез различни публични изяви, участия в различни форуми и на различни сцени, контакт с медии, с родители и общественост, информиране в социалните мрежи и групи.

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

 

uspeh08 uspeh09 uspeh03
uspeh02 uspeh15 uspeh07
uspeh04 uspeh05 uspeh11
uspeh12 uspeh18 uspeh16
uspeh17 uspeh19 uspeh01


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!