Проект BG05M2OP001-2.006-0001

 

В него участват 32 ученици от 11 клас, разделени в две групи по 16 от специалностите, както следва:

  • Специалност „Банково дело”
  • Специалност „Оперативно счетоводство”
  • Специалност „Електронна търговия”
  • Специалност „Икономика и мениджмънт”
  • Специалност „Търговия”

Екип по проекта:

  1. Функционален експерт – Димитър Добрев, директор
  2. Консултант за избор на практика – Красимира Далакчиева, ЗДУД
  3. Финансист – Диана Вичева, счетоводител
  4. Женя Парчева – наблюдаващ учител
  5. Мариана Петрова – наблюдаващ учител
Общата цел на проекта е повишаване броя на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Очакваните резултати са свързани със сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България – подобряване на връзките между ПОО и бизнеса, подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда, подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.
АК Петя Петкова АК Петя Петкова