Проект BG05M2OP001-2.006-0001

 

В него участват 32 ученици от 11 клас, разделени в две групи по 16 от специалностите, както следва:

  • Специалност „Банково дело”
  • Специалност „Оперативно счетоводство”
  • Специалност „Електронна търговия”
  • Специалност „Икономика и мениджмънт”
  • Специалност „Търговия”

Екип по проекта:

  1. Функционален експерт – Димитър Добрев, директор
  2. Консултант за избор на практика – Красимира Далакчиева, ЗДУД
  3. Финансист – Диана Вичева, счетоводител
  4. Женя Парчева – наблюдаващ учител
  5. Мариана Петрова – наблюдаващ учител
Общата цел на проекта е повишаване броя на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Очакваните резултати са свързани със сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България – подобряване на връзките между ПОО и бизнеса, подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда, подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.
АК Петя Петкова АК Петя Петкова

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!