ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРАМА ТЕХНИКИ

drama0 Във връзка с участието на Професионална гимназия по икономика-Сливен в проект по програма Еразъм+, „Развиване на ключови компетенции чрез драма“, бяха представени3 драма техники в учебните часове по философия, бизнес комуникации и български език и литература.

Основните ключови компетенции, които тези уроци развиват са комуникация на роден и чужд език, творчество и иновации в социален контекст, културно осъзнаване и изразяване и чувство за инициатива и предприемачество.

В урок по философия в 11 клас, на тема „Какво е време?“, е представена техниката артефакти. Учениците използват различни предмети и представят темата като градация от събития и емоции. Идеята е да започнат от тривиални асоциации (времето е хубаво или лошо) да преминат през лични гледни точки (времето лекува, времето е пари) и да стигнат до проучване на основните философски теории – на Зено (времето не съществува), на Августин (за настоящето) и на Кант ( времето е човешка форма).

В урок по български език и литература в 9 клас е представена техниката драма, основана на учене чрез преживяване. Учениците представят драматичния и напрегнатдиалогмеждуКреон и Антигонаот 2-ри епизоднатрагедията „Антигона“ отСофокъл. Идеята за драматизация на литературен текст е свързана с идеята, че най-добрия начин за учене е чрез преживяване.

В урок по бизнес комуникации в 11 клас на тема „Правила за поведение в бизнес среда“ е използвана техниката ролеви игри. Целта на урока е да се усвоят знания за комуникация с представители на други култури. Бизнес комуникацията с представители на източни култури има специфични черти, които успешно могат да бъдат разбрани и запомнени с помощта на кратка драматизация.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!