Покана за среща за създаване на Обществен съвет

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 


за подпомагане развитието на ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“ и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., предстои създаването на Обществен съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите Ви каня на 24.11.2016 г. от 18:00 часа на среща с родителите при следния дневен ред:

• Функции и организация на дейността на Обществения съвет към ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“;  

• Избор на един представител от паралелка за участие в събранието на родителите за създаване и състав на Обществен съвет към ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“. Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

 

Димитър Добрев,

Директор на „Проф. д-р Д. Табаков“

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!