Документи - ПГИ - Сливен

Начало Търсене На горе

 

Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Категория: Гимназията
Брой подкатегории: 5
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Гимназията Файлове: 23
Подкатегории:
Бюджет и финансови отчети Файлове: 28
В изпълнение на Постановленията на МС на РБ за изпълнението на държавния бюджет на Република България за съответната година "Училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му".
Документи на Педагогическия съвет 2016/2017 Файлове: 6
В изпълнение на чл. 263, ал. 3 на Закона за предучилищното и училищно образование, "Документите по ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 - 9 се публикуват на интернет страницата на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие". Документите по т. 3 на ал. 1 на чл. 263 - "училищния учебен план" - са публикувани в същата секция, в директорията "Учебни планове" за съответната година.
Училищни учебни планове Файлове: 7
Учебни планове за паралелките, приети през учебната 2016/2017 година. В тази директория са публикувани и училищните учебни планове, публикувани в изпълнение на чл. 263, ал. 3 на Закона за предучилищното и училищно образование, във връзка с т. 3 на ал. 1 на чл. 263 на ЗПУ - "Педагогическия съвет в училището приема училищния учебен план".
Други документи 2016/2017 Файлове: 4
Документи на ПГИ - Сливен, публикувани в съответствие с други нормативни документи. 
Седмично разписание Файлове: 17
Седмични разписания на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен
Файла:
Документи за стипендии 2014/2015
Указания и необходими документи за отпускане на месечна стипендия за първия учебен срок на 2014/2015 г. Срокът за подаване на документите е 17.10.2014 г.
2014-10-03 1.3 MB 681
Учебници за 2014/15 г.
Учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015 г. в ПГИ - Сливен
ПГИ - Сливен Начална страница 2014-09-12 191.95 KB 1182
Заповед № РД 06-495 от 07.03.2014 г., за отпускане на стипендии на учениците за втори учебен срок на учебната 2013/2014 г.
Със Заповед № РД 06 - 495 от 07.03.2014 г., се отпускат стипендии на учениците за втория учебен срок на учебната 2013/2014 г. Документът съдържа списъците на учениците, за които са отпуснати стипендии.
2014-03-16 1.23 MB 828
Пакет документи за стипендии 2014 Версия:1
Пакетът с документи, съдържа форми за заявления за различните видове стипендии.
ПГИ - Сливен 2014-02-24 Български 491.87 KB 531
Протокол №6 от 25.10.2013 г. за предоставяне на стипендии
Протокол №6 от 25.10.2013 г. на комисията за определяне на учениците, на които ще бъдат отпуснати стипендии
2013-11-05 3.03 MB 803
Доклад от самооценяване 2013
Доклад от проведено самооценяване на Професионална гимназия по икономика "Проф. Д-р Димитър Табаков" - Сливен за учебната 2012/2013 година.
2013-10-21 3.48 MB 937
Заповед РД 06-66/01.10.2013 г. Версия:1
Заповед РД 06-66/01.10.2013 г. за утвърждаване на Актуализирани критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии в ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен, в сила от 15.09.2013 г.
2013-10-14 713.96 KB 808
Учебници и учебни помагала за 2013
Учебници и учебни помагала за учебната 2013/2014 година, задължителна общообразователна подготовка, в Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен
2013-09-11 Български 654.5 KB 603
Протокол №2 от 18.04.2013 г. за отпускането на стипендии
Протокол №2 от 18.04.2013 г. на комисията за определяне на учениците, на които ще бъдат отпуснати стипендии
2013-04-22 Български 1.23 MB 717
Пакет документи за стипендии
Пакетът с документи съдържа Заповед № РД 06-611/26.03.2013 г. за критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии в ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен и приложенията към нея - форми за заявления за различните видове стипендии.
ПГИ - Сливен 2013-04-08 Български 1015.08 KB 609

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!