Документи - ПГИ - Сливен

Начало Търсене На горе

 

Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Категория: Гимназията
Брой подкатегории: 5
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Възходящо]
Гимназията Файлове: 23
Подкатегории:
Бюджет и финансови отчети Файлове: 28
В изпълнение на Постановленията на МС на РБ за изпълнението на държавния бюджет на Република България за съответната година "Училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му".
Документи на Педагогическия съвет 2016/2017 Файлове: 6
В изпълнение на чл. 263, ал. 3 на Закона за предучилищното и училищно образование, "Документите по ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 - 9 се публикуват на интернет страницата на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие". Документите по т. 3 на ал. 1 на чл. 263 - "училищния учебен план" - са публикувани в същата секция, в директорията "Учебни планове" за съответната година.
Училищни учебни планове Файлове: 7
Учебни планове за паралелките, приети през учебната 2016/2017 година. В тази директория са публикувани и училищните учебни планове, публикувани в изпълнение на чл. 263, ал. 3 на Закона за предучилищното и училищно образование, във връзка с т. 3 на ал. 1 на чл. 263 на ЗПУ - "Педагогическия съвет в училището приема училищния учебен план".
Други документи 2016/2017 Файлове: 4
Документи на ПГИ - Сливен, публикувани в съответствие с други нормативни документи. 
Седмично разписание Файлове: 17
Седмични разписания на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен
Файла:
Заповед № РД 06-495 от 07.03.2014 г., за отпускане на стипендии на учениците за втори учебен срок на учебната 2013/2014 г.
Със Заповед № РД 06 - 495 от 07.03.2014 г., се отпускат стипендии на учениците за втория учебен срок на учебната 2013/2014 г. Документът съдържа списъците на учениците, за които са отпуснати стипендии.
2014-03-16 1.23 MB 815
Учебници за 2014/15 г.
Учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015 г. в ПГИ - Сливен
ПГИ - Сливен Начална страница 2014-09-12 191.95 KB 1175
Документи за стипендии 2014/2015
Указания и необходими документи за отпускане на месечна стипендия за първия учебен срок на 2014/2015 г. Срокът за подаване на документите е 17.10.2014 г.
2014-10-03 1.3 MB 675
Пакет документи за стипендии 2014/2015
Указания и необходими документи за отпускане на месечна стипендия за първия учебен срок на 2014/2015 г. Пакетът съдържа формулярите във формат на Microsoft Word. Срокът за подаване на документите е 17.10.2014 г.
2014-10-06 1.21 MB 618
Заповед № РД 06-123 от 04.11.2014 г., за отпускане на стипендии на учениците за първия учебен срок на учебната 2014/2015 г.
Със Заповед № РД 06-123 от 04.11.2014 г., се отпускат стипендии на учениците за втория учебен срок на учебната 2014/2015 г. Документът съдържа списъците на учениците, за които са отпуснати стипендии.
2014-11-10 1.96 MB 1010
Учебници за 2015/2016 г. Версия:1
Списък на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 г., задължителна общообразователна подготовка /ЗП/
2015-09-09 Български See description 378.65 KB 1207
Вътрешни правила за получаване на стипендии
Актуализирани вътрешни правила за реда и условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование в Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен
2015-09-25 Български 8.48 MB 968
Заповед № РД 06/110.2015 г. за отпускане на стипендии на ученици през учебната 2015/2016 г.
Заповед № РД 06/110.2015 г. за отпускане на стипендии на ученици през учебната 2015/2016 г. На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, във връзка с чл. 12, ал. 3 и чл. 13, ал. 1 от Постановление №33 на Министерски съвет от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, Протокол № 4 от 19.10.2015 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 06-519/01.03.2013 г. на директора на ПГИ - Сливен се отпускат описаните стипендии на ученици.
2015-10-25 2.19 MB 861
Заповед № РД 06 - 413 от 10.03.2016 за отпускане на стипендии на учениците за втория срок на учебната 2015/2016 година, считано от 01.02.2016 г.
Заповед № РД 06 - 413 от 10.03.2016 за отпускане на стипендии на учениците за втория срок на учебната 2015/2016 година, считано от 01.02.2016 г.
2016-03-15 2.17 MB 645
Списък учебници и помагала за 2016 г.
Списък на учебници и учебни помагала за учебната 2016/2017 година, задължителна общообразователна подготовка /ЗП/, Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен.
2016-09-09 0 B 776

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!