Обществени поръчки

Покана за представяне на оферта

Покана

за представяне на оферта

 

       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 На основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, Ви каня да предоставите оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на компютърна конфигурация, мултимедиен проектор и интерактивна дъска за нуждите на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“, гр. Сливен“, финансирано по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съгласно условията на настоящата покана, а именно:

  1. Обект на обществената поръчка: Доставка и инсталиране на 14 бр. компютърни конфигурации, вкл.монитор, мишка и клавиатура, 1 бр. интерактивна дъска и 1 бр. мултимедиен проектор;

продължава>

Договор с предмет "Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат"

ПГИ - Сливен

Договор с предмет "Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат"

Дата на сключване: 27.05.2016 г.

Изпълнител: "НОВЕЛ" ЕООД - Сливен

продължава>

Публична покана - Ремонт на санитарни възли

ПГИ - СливенПублична покана "Ремонт на санитарни възли в сградата на ПГ по Икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" гр. Сливен, кв. "Сини камъни", съгласно приложена количествена сметка".

Дата на публикуване: 11.08.2014 г.

Срок за получаване на офертите: 19.08.2014 г.

Уникален номер в регистъра на АОП: 9032628

продължава>

Обществена поръчка "Доставка на материали и консумативи ... "

ПГИ - СливенПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора -  Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05"

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!