Обява


Обява

Относно: Избор на представител на бизнеса и науката и/или учител от гимназията за провеждане на занятия по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна фирма по проект BG05M2OP001-2.015-0001 "Ученически практики - 2" ОП НОИР 2014-2020 г. за учебната 2021 - 2022 година

 

За повече информация

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!