Покана за представяне на оферта


ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

 

   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 На основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, Ви каня да предоставите оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на компютърна конфигурация, мултимедиен проектор и интерактивна дъска за нуждите на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“, гр. Сливен“, финансирано по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съгласно условията на настоящата покана, а именно:

  1. Обект на обществената поръчка: Доставка и инсталиране на 14 бр. компютърни конфигурации, вкл.монитор, мишка и клавиатура, 1 бр. интерактивна дъска и 1 бр. мултимедиен проектор;
  2. Предмет и кратко описание на обществената поръчка: Доставка, инсталиране и въвеждане в работен режим на техниката, подробно описана в т.1 и съобразена с приложената към поканата техническа спецификация и в сроковете по проекта за договор. Доставената техника трябва да бъде с характеристики такива, каквито са отразени в техническата спецификация или по-добри.
  3. Количество/обем на обществената поръчка: Обществената поръчка включва доставката и инсталирането на 14 бр. компютърни конфигурации, вкл.монитор, мишка и клавиатура, 1 бр. интерактивна дъска и 1 бр. мултимедиен проектор, отговарящи на изискванията на възложителя. Офис-техниката трябва да бъде инсталирана в учебното заведение и въведена в работен режим от страна на избрания за изпълнител участник.
  4. Срок за изпълнение: Срок за изпълнение на дейностите е 1 месец. Доставката следва да се осигури до 15 работни дни от влизане в сила на подписания договор. Срокът на гаранционната поддръжка съвпада с гаранционния срок, който не може да е по-кратък от 36 месеца.
  5. Прогнозна стойност: Общата стойност на поръчката не може да надвишава 18810 лв. без ДДС /мултимедиен проектор – 1202 лв. без ДДС за 1 бр.; интерактивна дъска – 1200 лв. без ДДС за 1 бр.; компютърна конфигурация, вкл.монитор, мишка и клавиатура – 1172 лв. без ДДС за 1 бр./ или общата стойност на обществената поръчка е в размер на 22572 лева с ДДС.
  6. Гаранция и гаранционни срокове: Гаранцията за изпълнение е 5 % от общата стойност, за която е сключен договора за изпълнение. Гаранцията може да бъде: банкова гаранция, застраховка или платена сума по сметка на Възложителя. Гаранцията се възстановява по начина описан в Глава 8 от проекта за договор. Гаранционната поддръжка не може да бъде по-кратка от 36 месеца.
  7. Финансиране: със средства осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
  8. Място и начин на изпълнение: в сградата на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“, с адрес: гр.Сливен, кв.“Сини камъни“...... Целият документ

 

 

Прогнозна стойност на поръчката

Решение

Техническа спецификация

Забележка: Вида на процесора AMD трябва да бъде пета генерация, а не 12.

Документи за участие:

1) Приложение 1-техническо предложение

2) Приложение 2 - ценово предложение

3) Приложение 3 - проект на договор

4) Приложение 4 - Представяне на участника

 

Протокол от заседанието на комисията

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!