ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНИ МЛАДИ ИКОНОМИСТИ“

uspprak1

      

   

  

   Двадесет ученици от 11 клас, от ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен, бяха на практическо обучение в град Фуншал, на остров Мадейра. Практиката се проведе в периода 28 юни – 9 юли 2021 г. Дейността е по проект “Успешни млади икономисти”, по програма Еразъм +. Програмата е администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Проектът, на стойност 52 260 евро, се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Това е четвърти проект на гимназията с партньор португалската организация Mobility Friends и единадесети по програма Еразъм+.

   По време на мобилността във Фуншал, Мадейра учениците бяха разделени на 4 екипа със задача да създадат стартиращи предприятия обединени с мотото „Светът е за всички“. Четирите иновативни стартиращи предприятия имаха за дейност подпомагане на хора страдащи от тревожност и депресии, обект на тормоз и полова дискриминация и дискриминация поради принадлежност към ЛГБТ общността.

   Основната цел на програмата на мобилността беше обучение по предприемачество и развиване на предприемачески умения, но и възпитание в толерантност, приемане на различните и зачитане на правата на човека, които са принципи на всяко демократично общество.

 

   В продължение на 2 седмици учениците преминаха всички задължителни стъпки за стартиране на нов бизнес, който включва дейност на фирмата, мисия, цели, социално въздействие, лого, уеб сайт, маркетинг и продажби, финансов план, SWOT и PESTEL анализ.

 

   Постигнатите резултати в обучението по предприемачество и създадените иновативни стартиращи предприятия надминаха очакванията. Обучението по предприемачество е средство, което може да помогне на младите хора да бъдат по-предприемчиви. Става въпрос за изграждането на общ набор от компетентности, приложими във всички сфери на живота, а не само за управлението на предприятие - критично мислене, инициативност, способност за решаване на проблеми и за работа в дух на сътрудничество. На тези предприемачески умения следва да се обърне специално внимание, тъй като те не само помагат за усвояването на конкретна предприемаческа дейност, но също така повишават пригодността за заетост на младите хора.

uspprak2 uspprak3 uspprak4
uspprak5 uspprak6 uspprak7


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!