Професионални умения в икономиката и бизнеса

logo

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

 

   За трети път 20 ученици от 11 клас от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен ще участват в двуседмична практика в Барселос, Португалия, от 21.06.2020 г. до 04.07.2020 г. Практиката е във връзка с одобрен проект на гимназията по програма „ЕРАЗЪМ+“. Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е “Професионални умения в икономиката и бизнеса чрез практика”. Регистрационен номер 2019-1-BG01-KA102-061238. Проектът е на стойност 48 520 евро и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

   Партньор на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен и тази година ще бъде португалската организация, Associação Intercultural Amigos da Mobilidade – „Mobility Friends”, която e акредитирана като приемаща организация и предлага на участниците от другите страни шанса за професионално ориентиране и трудов опит за придобиване на знания и умения необходими за успешна професионална кариера.

   Целите, които си поставя Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков"- Сливен с реализирането на проекта са:

 • надграждане, разширяване и усъвършенстване на професионалните знания и умения чрез практика в реална работна среда;
 • насърчаване на мобилността и увеличаване привлекателността на професионалното
 • образование;
 • обогатяване на езиковите компетенции и използване на езика за професионални цели;
 • запознаване с културата, традициите, начина на живот и работа в друга европейска държава;
 • повишаване на шансовете за успешна реализация в професията и подобряване на
 • конкурентноспособността на Европейския пазар на труда.

   Специфични цели:

 • надграждане на уменията за работа със специализирани програмни продукти в областта на банковото дело, застрахователното, данъчното и счетоводното обслужване;
 • разширяване на уменията за извършване на банкови операции, предоставяне на кредити,
 • преводи, движение на финансови и парични средства;
 • усъвършенстване на уменията за практическо приложение на международните счетоводни стандарти.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!