РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

01

   

  

   

  Учителите, участвали в обучението по проект „ Интерактивни методи и технологии в класната стая“ по програма Еразъм+, проведоха открити уроци по английски език, информатика, икономика, български език и литература. 

  Уроците по английски език в 11 клас са свързани с прилагането на методиката CLIL (Съдържателно-езиково интегрирано обучение). CLIL се отнася до ситуации, при които учебни предмети се преподават на чужд език с двойна насоченост, а именно изучаване на съдържанието с едновременното изучаване на чуждия език. Методът развива критичното мислене чрез анализиране на факти, класифициране и организиране на информация. 

  В рамките на урока „Онлайн банкиране – съвременната банкова услуга“ учениците представиха накратко историята и развитието на онлайн банкирането – модерната и изключително удобна услуга, предлагана от банките на своите клиенти в съвременното общество. 

  В урока „Въведение в счетоводството“ учениците дефинираха и използваха ключови термини и понятия във финансовото счетоводство, анализираха възможностите за работа в сферата на счетоводството и представиха стъпките в счетоводния цикъл. 

  Уроците по информатика „Оператори за цикъл в JavaScript“ в 10 клас и „Основни команди в DOS“ в 11 клас имат за цел придобиване на умения за изполване на уеб-базирани приложения и тяхното интегриране в процеса на преподаване и учене. За затвърждаване на знанията в уроците бяха използвани тестове създадени на базата на Google формуляр. С помощта на учебните платформи Kahoot и Quizizz изпитването на учениците и затвърждаването на учебния материал чрез тест се превърна в забавна игра. 

  Урокът по икономика в 8 клас на тема: „Формиране и управление на домакинския бюджет“ приложи методиката на проектно-базираното обучение. Учениците бяха разделени на групи и всяка от групите получи индивидуална задача - да планира месечен бюджет на домакинство с различен брой членове, различни източници на приходи и различни по размер и направление разходи. Бюджетът беше изготвен по предварително подготвен модел и всяка от групите представи пред останалите решението на поставеното задание. Освен работата в екип бяха използвани и разнообразни методи на комуникация - обсъждане, визуализация и презентиране. 

  Урокът по български език и литература в 9 клас „Пространното житие на св. Кирил“ разчупи традиционния начин на преподаване на старобългарска литература и се превърна в път към разгръщане на творческата енергия и интерпретативни умения на учениците. Мултимедийното презентиране спомогна за осъзнаване и осмисляне на текста и неговите общочовешки послания.

02 03 04
05 06 07
08 09 10
11 12 13


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!