НАГРАДА ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

01

    Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен, беше наградена за цялостно качествено изпълнение на проект по програма Еразъм+ „ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ – К1: Образователна мобилност за граждани, Училищно образование. Официалната церемония беше организирана от Център за развитие на човешките ресурси на 6 декември, 2019 г. в София.

   От 1 до 6 април 2019 г., 6 учители от гимназията участваха в обучителен курс в Югоизточния Европейски университет в Тетово, Северна Македония.

  Цели на проекта:

• Чрез планираните дейности да се разширят дигиталните компетентности на учителите и да се придобият умения за използване на ИКТ в преподавателската работа;

• Да се насърчи международното сътрудничество между образователните институции с цел трансфер на образователни подходи, методики на преподаване и иновативни образователни технологии.

   Специфични цели:

• Придобиване на умения за използване на уеб-базирани инструменти и тяхното интегриране в процеса на преподаване и обучение;

• Модернизиране на подхода на управление на класната стая, планиране на уроците и разработване на материали с електронно съдържание при изучаването на различни учебни предмети;

• Улесняване и насърчаване споделянето на учебни материали и ресурси между учителите чрез използване на дигиталните технологии;

• Подобряване на комуникативността и използването на чужд език за професионални цели;

• Запознаване с културата, традициите, начина на живот в друга европейска държава;

• Утвърждаване на училището като иновативно.

02 03 04


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!