Проектно-базиран урок по английски език

Проектно-базиран урок по английски език се проведе в ПГИ на 09.12.2015 г. с учениците от 9А клас. Урокът премина под ръководството на г-жа Веселина Бонева, старши експерт по чуждоезиково обучение към РИО Сливен. В педагогическата практика работата по проекти намира все по-голямо приложение като образователна технология, която има важно значение за постигане на качествено обучение, тъй като включва система от дейности, при които обучаемите придобиват знания, умения и компетенции в процеса на планиране и изпълнение на определени практически задачи.Учениците от 9 А клас бяха разделени на четири екипа и трябваше да изпълнят творческа задача, свързана с проява на личностни качества като креативност, съобразителност и логическо мислене. След изпълнението на задачата учениците представиха проектната си идея на английски език, като по време на презентацията бяха оценени оригиналност на изпълнението, добри езикови и презентационни умения и умение за работа в екип.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!