Хелоуин в ПГИ - Сливен


Урок по английски език, посветен на Хелоуин, се проведе в ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“, на 30.10.2015 г., с учениците от 11 Б клас. 

Целите на урока са няколко. Една от тях е да се покаже, че ученето и преподаването на чужд език може да се осъществи по забавен и интересен начин. Друга цел е представянето на проектно базираното обучение като иновативен и интерактивен метод. Предимствата на този метод на обучение са: повишаване на мотивацията за учене, развитие на желанието за творческа работа, умение за анализ и подбор на най-добрите идеи, самостоятелно учене, умение за работа в екип, овладяване на нови знания и затвърждаване на усвоено учебно съдържание, умение за презентиране. Откритият урок представи и възможностите на електронното обучение, което променя формата на класическото преподаване, чрез използването на виртуална класна стая, електронен речник, препратки към он-лайн източници и използване на мултимедийни ресурси. Не на последно място, цел на урока е и придобиването на интеркултурна и комуникативна езикова компетентност, чрез запознаване с чужди култури, обичаи и традиции. Засилващият се процес на глобализация, съвременните средства за комуникация, широкото използване на Интернет – превръща света в единна общност и води до взаимодействие и влияние на различни култури.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!