Среща с екипа на ОИЦ - Сливен

 

 

В три поредни срещи на тема „Възможности за младите хора по Оперативните програми 2014-2020“, екипът на ОИЦ Сливен представи пред ученици от Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – гр. Сливен, основните принципи, приоритети и финансови инструменти на политиката на сближаване на Европейския съюз.Подробно бяха дискутирани възможностите за кандидатстване на млади хора по проекти с цел осигуряване на образование и заетост, които се предоставят по линия на Оперативните програми 2014-2020 г.В рамките на всяка среща бяха презентирани проектите „Студентски стипендии“ и „Студентски практики“, чието изпълнение ще продължи и през настоящия програмен период с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Младите хора се запознаха също и с условията за участие в проект „Младежка заетост“, както и с предвидените  мерки за  повишаване на икономическата активност и достъпа до заетост на търсещите работа младежи до 29 годишна възраст, които ще се предоставят по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 със средства от Европейския социален фонд и по линия на Европейската гаранция за младежта.Учениците от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ дадоха висока оценка за достъпността и изчерпателността на представената информация, оценявайки контакта с експертите на Центъра като полезен и заявявайки желание за участие в бъдещи инициативи, организирани от ОИЦ Сливен.


Областен информационен център Сливен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!