Актуално за изпитите за завършилите VII клас

Изпитите за учениците, завършили VII клас, ще се проведат на 21 май 2014 г.  по български език и литература и на 23 май 2014 г. – по математика, припомня сайтът на Министерство на образованието и науката. Графикът и още полезна информация за кандидат-средношколската кампания можете да намерите още и  на специализирания сайт на ПГИ - Сливен. Началото и на двата изпита е в 10 часа. Експертите от Министерството на образованието и науката припомнят:

 

1. Преди започване на изпита учениците трябва:

 • да се явят в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити;
 • да заемат определените им места не по-късно от 9:45 часа;
 • да предадат на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;
 • да носят ида ползват за изпита: син цвят химикалка; по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
 • под контрола на квесторите учениците отделят идентификационната бланка от листа за отговори, попълват я и я поставят в малкото пликче, без да го залепват;

Сайтът на Министерство на образованието и науката уточнява още:

2. По време на изпита учениците:

 • пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;
 • не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;
 • не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
 • не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
 • не може да напускат изпитната зала:

- по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;

- след изтичане на времето за работа върху модула Национално външно оценяване (НВО), ако ще работят по допълнителния модул;

 • получават тест и листове за чернова и започват работа след обявяване на началния час от квестора; имат право да нанасят означения, да правят изчисления по задачите в тестовете.
 • Първата страница на тестовете е инструкция как да се работи – прочита се внимателно;
 • Внимават при попълването на отговорите в листа за отговори – на правилното място и с правилното означение (Х); ученикът може да се откаже от вече означен верен отговор, като запълни съответната буква и зачертае със знака Х друг отговор;
 • след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, се поставя листът за отговори в средния по големина хартиен плик и ученикът го запечатва, след което го поставя в големия хартиен плик, без да го запечатва;
 • изслушват един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта по БЕЛ;
 • получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връща на квесторите;
 • по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки;

 

3. След приключване на изпита учениците:

 • на работното си място, след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, поставят бланката в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик, заедно със свитъка за допълнителния модул (ако е работено по него), черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепват и големия плик, предават го заедно с тестовата книжка на квестора, неизползвания свитък за допълнителния модул и неизползваните листове за чернова (ако има такива) и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!