Учебна 2022/ 2023 година


      АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ


 

 1. План за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2022/2023 година
 2. Годишен план на гимназията
 3. Етичен кодекс
 4. Организация на учебния ден на гимназията
 5. Правилник за дейността на гимназията
 6. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище на ученици от ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков"
 7. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи за учебната 2022-2023 година
 8. Училищен спортен календар
 9. Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2022/2023 година

  ГРАФИК и комисии за организиране и провеждане на редовна сесия през месец ноември-януари  2023 г. за определяне на годишни оценки за учебната 2022/2023 година на Мартин Владимиров Стоянов - ученик в самостоятелна форма на обучение 

ГРАФИК и комисии за организиране и провеждане на ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА сесия през месец януари - февруари  2023 г. за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение - ЖЕНЯ ПЕТРОВА АТАНАСОВА и ВАСИЛКА БОЖИДАРОВА ХРИСТОВА от XII клас, специалност "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

  8-ми клас

  Специалност -  Банково дело

  Специалност - Оперативно счетоводство

  Специалност - Икономическа информатика

  Специалност - Бизнес администрация

  Специалност - Електронна търговия


   

  9-ти клас

  Специалност -  Банково дело

  Специалност - Оперативно счетоводство

  Специалност - Икономическа информатика

  Специалност - Митническа и данъчна администрация

  Специалност - Електронна търговия

   

  10-ти клас

  Специалност -  Банково дело

  Специалност - Оперативно счетоводство

  Специалност - Икономическа информатика

  Специалност - Митническа и данъчна администрация

  Специалност - Електронна търговия

   

  11-ти клас

  Специалност -  Банково дело

  Специалност - Оперативно счетоводство

  Специалност - Икономическа информатика

  Специалност - Митническа и данъчна администрация

  Специалност - Бизнес администрация

  12-ти клас

  Специалност -  Банково дело

  Специалност - Оперативно счетоводство

  Специалност - Икономическа информатика

  Специалност - Митническа и данъчна администрация

  Специалност - Бизнес администрация

   

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!